Przydatne dowody winy

Wiem, że być może w trakcie trwania konfliktu i kolejnej awantury nie zastanawiacie się nad tym, że pewne sytuacje traktowane będą przez Sąd jako dowody winy za rozkład pożycia w Waszym małżeństwie. Warto jednak wiedzieć, że dowodem w sprawie rozwodowej może być w zasadzie wszystko, co przyczyni się do wyjaśnienia kwestii winy jednego z małżonków. Poniżej kilka praktycznych porad w tych sprawach….

Jednym z ważniejszych argumentów dla Sądu za orzeczeniem całkowitej winy drugiej Strony są dowody przemocy. Mogą to być np. dokumenty potwierdzające wszczęcie procedury Niebieskiej Karty czy notatki policyjne. Jeśli policja interweniowała w Waszym domu w związku ze stosowaniem przemocy, ale nie posiadasz notatek z takich interwencji, Sąd na Twoją prośbę może sam zwrócić się o to do policji – trzeba tylko podać dokładne daty oraz adresy, gdzie interwencje miały miejsce. Sąd weźmie też na pewno pod uwagę prawomocne wyroki skazujące np. za znęcanie się lub naruszenie nietykalności cielesnej, jeżeli takie są w życiorysie Strony. Dowodami przedstawionymi w Sądzie mogą też być nagrania awantur (nagrania ideo lub audio ze stenogramem). Jednak nagranie takie złożone do Sądu powinno być określone czasowo (trzeba podać konkretnie, która część nagrania jest ważna dla sprawy (np. miedzy 5 a 15 min nagrania) i co z tej wskazanej części nagrania ma wynikać (trzeba też załączyć tzw. stenogram nagrania, tj. szczegółowy zapis tego, co znajduje się na nagraniu). Można także przedstawić Sądowi dowody niestosownego zachowania, które potwierdzają np. niewierność, uprawianie hazardu itp. Dowodem mogą być tu zdjęcia, nagrania, a także print screeny z portali społecznościowych, portali internetowych, z komunikatorów albo korespondencja e mail czy SMS. Musisz jednak wiedzieć, że nie każdy taki dowód możesz wykorzystać – złamanie zabezpieczenia takiego jak hasło do skrzynki e-mail czy profilu na portalu społecznościowym jest przestępstwem. Składając do Sądu wydruki ze skrzynki mailowej lub z profilu współmałżonka, pamiętaj, że narażasz się na postepowanie karne! Inaczej będzie, jeśli Ty i Twój małżonek macie jeden komputer, a hasła są zapisane automatycznie i logując się do skrzynki niczego nie łamiesz. Wtedy z prawnego punktu widzenia można mówić tylko o naruszeniu dóbr osobistych współmałżonka (może za to grozić grzywna zasądzona w odrębnym postępowaniu). Jednak musisz mieć świadomość, że już założenie podsłuchu lub ukrytej kamery i rejestrowanie rozmów lub zachowań małżonka samego albo z inna osobą jest przestępstwem w świetle kodeksu karnego. Są to tzw. „owoce zatrutego drzewa” czyli dowody zdobyte wskutek podjęcia niedozwolonych przez prawo czynności (takich jak np. właśnie założenie podsłuchu czy włamanie do mieszkania). W postępowaniu cywilnym dowody pozyskiwane z naruszeniem prawa stanowią najczęściej nagrania obrazu lub dźwięku, rejestrowane bez wiedzy i zgody osoby nagrywanej, bądź też korespondencję pocztową, e-mailową lub SMS-ową, również pozyskaną bez świadomości jej nadawcy lub adresata. Tego typu dowody często wykorzystywane są w sprawach rodzinnych, w których znaczna część zdarzeń mających być wykazanymi przed sądem nie odbywa się publicznie, lecz w mieszkaniach prywatnych, należących zazwyczaj do Stron sporu, co utrudnia powołanie świadków (np. kłótnie, przemoc w rodzinie) bądź też jest starannie konspirowana i ukrywana (np. zdrady małżeńskie) i w związku z tym często jedynym sposobem uzyskania dowodów jest nagrywanie określonych incydentów, pozwalające na rejestrację rzeczywistych i spontanicznych zachowań nagrywanej osoby. Zdarza się również, zwłaszcza w sprawach rozwodowych, śledzenie współmałżonka na potrzeby procesu sądowego, dokonywane osobiście lub nawet za pośrednictwem profesjonalnych detektywów.  Istotnym jest, że przepisy Kodeksu postępowania cywilnego nie zawierają regulacji odnoszących się do takich dowodów. Luka ta wypełniana jest przez orzecznictwo i sądy dość często biorą takie dowody pod uwagę. Jednak trzeba liczyć się z tym, że nagrana osoba może złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez Ciebie przestępstwa.
Problem nabiera szczególnego znaczenia w sprawach o rozwód, gdzie Sąd powinien ustalić winę rozkładu pożycia małżonka, który nie rzadko zdradzał współmałżonka lub był agresywny. Na korzyść Strony korzystającej z nielegalnie uzyskanego dowodu przemawiać też może odniesienie się do zasad dążenia do prawdy i prawa do rzetelnego procesu…