Kancelaria Consensus

Prawnik-Mediator Sądowy

Mediacje w postępowaniu cywilnym

Mediacja to nowoczesna usługa na pograniczu prawa i psychologii. Obejmuje swoim zakresem: prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo gospodarcze, prawo pracy (sprawy o mobbing, zadośćuczynienie, odszkodowania pracownicze) prawo spadkowe, prawo alimentacyjne, prawo ubezpieczeniowe, odszkodowania powypadkowe itp.Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Zastosowanie mediacji jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody. Wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia.Przedmiotem mediacji mogą być na przykład sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, podział majątku dorobkowego, dział spadku oraz sprawy rodzinne (o rozwód, separację, ustalenie kontaktów z dzieckiem) i sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich.Mediacja to polubowna i pozasądowa metoda rozwiązywania sporów, w której profesjonalny mediator pomaga stronom w komunikacji, określeniu interesów oraz wypracowaniu satysfakcjonującego porozumienia.Mediację w sprawach cywilnych i gospodarczych regulują przepisy art. 1831 – 18315kodeksu postępowania cywilnego. Mediację prowadzi się w oparciu o umowę o mediację albo na mocy postanowienia sądu o skierowaniu stron do mediacji. Z przebiegu mediacji mediator spisuje protokół. Mediację zakończoną porozumieniem wieńczy ugoda, która zatwierdzona przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem – może stać się ona tytułem wykonawczym. Mediator prowadzi mediację, wykorzystując różne metody zmierzające do polubownego rozwiązania sporu, w tym poprzez wspieranie stron przy formułowaniu przez nie propozycji ugodowych, lub na zgodny wniosek stron może wskazać sposoby rozwiązania sporu, które nie są dla stron wiążące.

Zasady naczelne mediacji to:

  • DOBROWOLNOŚĆ Strony dobrowolnie przystępują mediacji i mogą wycofać się na każdym etapie postępowania. Uczestnictwo w mediacji nie oznacza także obowiązku podpisywania ugody.
  • POUFNOŚĆ Wszystko, co jest przedmiotem mediacji, jak również oświadczenia i deklaracje stron są całkowicie poufne. Mediatora obowiązuje tajemnica zawodowa, a w protokole kończącym mediację nie zamieszcza się informacji o przebiegu mediacji.
  • BEZSTRONNOŚĆ Strony w mediacji mają równe prawa i są jednakowo traktowane. Profesjonalny mediator, jako strażnik procedury nie reprezentuje żadnej ze stron – zarządza procesem mediacji i umożliwia stronom konstruktywny dialog w atmosferze wzajemnego szacunku.
  • NEUTRALNOŚĆ Mediator pozostaje neutralny, co oznacza, że nie powinien mieć żadnego interesu w określonym wyniku mediacji. Może przedstawiać stronom pewne rozwiązania, ale nigdy nie może ich forsować. Decyzja o sposobie zakończenia mediacji zawsze należy do stron.
Co oznacza mediacja dla przeciętnego Polaka?W dużym skrócie – oszczędność czasu, nerwów i pieniędzy. Strony zaistniałego konfliktu cywilnego – rodzinnego, gospodarczego, sąsiedzkiego – nie muszą już kierować wniosku czy pozwu do sądu, czekać na terminy rozpraw, stawiać się w sądzie oraz ponosić wysokich kosztów reprezentacji prawnej lub opinii biegłych sądowych, aby rozstrzygnąć zaistniały spór. Mogą to zrobić w dużo bardziej przyjaznych dla siebie warunkach – w biurze zawodowego mediatora. Mediator zapewnia przestrzeganie zasady dobrowolności uczestnictwa, równowagi między stronami, poufności przebiegu spotkań i zgodność wypracowanej ugody z prawem.

Potrzebujesz pomocy ze swoją sprawą?

Kancelaria Consensus służy pomocą: