Postępowanie w sprawie o separację

Postępowanie w sprawie o separację rozpoczyna się złożeniem pozwu. W pozwie trzeba wyszczególnić swoje żądania i je uzasadnić. W pierwszej kolejności należy napisać, że domagasz się separacji i określić, czy ma być to separacja bez orzekania o winie czy też z winy drugiej strony. Sąd nie będzie orzekał o winie jednej ze stron, jeżeli oboje z tego zrezygnujecie. W pozwie należy również wykazać, że nastąpił zupełny rozkład pożycia co oznacza, że między Wami nie istnieje żadna z trzech podstawowych więzi małżeńskich: więź duchowa, fizyczna i gospodarcza. Zazwyczaj nurtuje Was wiele pytań i niepewności związanych z tymi „więziami”. Postaram się wyjaśnić Wam z prawnego punktu widzenia, co te więzi oznaczają i na czym właściwie polega ich „rozkład”.  Zatem więź duchowa to nic innego jak więź uczuciowa łącząca małżonków. Jednakże wygaśnięcie tej więzi nie musi oznaczać wrogiego stosunku między małżonkami. Jeżeli jednak miały miejsce jakieś negatywne zdarzenia między małżonkami (np. przemoc, zdrada, nieuzasadniona nieobecność w domu małżonka – porzucenie czy nawet zatajenie zarobków) Sąd może uznać, że więzi duchowej już nie ma. Więź fizyczna to oczywiście strefa intymna między małżonkami. W każdej sprawie separacyjnej/rozwodowej tą sferę życia i wprost zadaje pytanie: kiedy ustało pożycie fizyczne. Pewną niepisaną zasadą jest, że, aby można było mówić o ustaniu więzi fizycznej między małżonkami, od ich ostatniego zbliżenia musi minąć co najmniej sześć miesięcy. Natomiast nawet sporadyczne tylko stosunki fizyczne między małżonkami z reguły będą wskazywać, że rozkład pożycia nie jest jeszcze zupełny. Więź gospodarcza to prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego, wspólny budżet i wydatki. Samo mieszkanie pod jednym dachem nie musi oznaczać, że więź gospodarcza miedzy małżonkami została zachowana. Gdy jednak przy zupełnym braku więzi duchowej i fizycznej pozostały pewne elementy więzi gospodarczej, rozkład pożycia może być mimo to uznany za zupełny w określonych sytuacjach. Należy wskazać, że fakt wspólnego zamieszkiwania – z przyczyn ekonomicznych bądź w związku z trudnością nabycia prawa do innego mieszkania – nawet jeśli pełne odseparowanie w mieszkaniu małżonków nie jest możliwe, nie wyklucza w praktyce uznania, że między małżonkami wystąpił zupełny rozkład pożycia. Istotną kwestią przy separacji jest, że rozkład pożycia musi być jedynie zupełny, a trwały jak w przypadku rozwodu. W praktyce sądowej brane są pod uwagę występujące w sprawie okoliczności faktyczne, które pozwalają uznać, że rozkład pożycia rzeczywiście nastąpił.

W kolejnej wstawce skoncentrujemy się na przygotowaniu dowodów winy małżonka, w przypadku wystąpienia z pozwem o separację z orzeczeniem winy…

Weź udział w dyskusji na ten temat:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=270190281062397&id=109923773755716