Zalety mediacji | Prawnik Mediator

Zalety mediacji

…, czyli dlaczego nie do sądu?

Mediacja, szczególnie w zestawieniu z postępowaniem sądowym, wykazuje ogromną ilość zalet.

  • mediacja jest skuteczna: przerywa bieg terminów przedawnienia, a zakończona ugodą ma moc równą ugodzie zawartej przed sądem, która z kolei stanowi tytuł wykonawczy uprawniający do prowadzenia egzekucji (również Europejski Tytuł Egzekucyjny),
  • mediacja jest tania: jej koszty są relatywnie nieduże i łatwe do skalkulowania – w przeciwieństwie do kosztów i wydatków sądowych,
  • mediacja jest szybka: jej przebieg jest elastyczny i uzależniony od woli i aktywności stron – nie od przepełnionego terminarza sądowego,
  • mediacja jest dyskretna: o fakcie jej prowadzenia wie bardzo mały krąg osób – jest to szczególnie ważne w stosunkach handlowych, gdyż informacje o prowadzonych sporach sądowych często źle wpływają na wizerunek przedsiębiorcy,
  • mediacja jest poufna: tajność jej przebiegu i wszystkich szczegółów ochronione są prawnie, a mediatora obowiązuje tajemnica zawodowa – stanowi to całkowite przeciwieństwo posiedzeń sądowych, które z zasady są jawne (bardzo istotne dla np. tajemnic handlowych, reputacji zawodowej, czy wrażliwych spraw osobistych),
  • mediacja jest przejrzysta: strony mogą otwarcie się wypowiadać, a przebieg mediacji jest prosty i całkowicie odformalizowany – w przeciwieństwie do skomplikowanych procedur sądowych,
  • mediacja jest efektywna: oferuje olbrzymią ilość nieszablonowych rozwiązań i pełną kontrolę stron nad jej przebiegiem – co nie jest możliwe przy rozwiązaniu sądowym,
  • mediacja jest przyjazna: spotkanie na neutralnym gruncie i osoba mediatora jako przewodnika procesu pomaga nie tylko wypracować ugodę ale również pozostać w zgodzie (szczególnie istotne w relacjach rodzinnych, stosunkach sąsiedzkich, czy dla partnerów biznesowych) – co nigdy nie jest łatwe przy kontradyktoryjnym procesie i stresie związanym z przebywaniem na sali sądowej.

Mediator

to osoba zaufania publicznego, która pełni ważną społecznie rolę w obrocie prawnym. W swojej misji mediator musi kierować się zasadami neutralności i życzliwości, albowiem ważne jest, aby wzbudzał on u stron zaufanie i zapewniał poczucie bezpieczeństwa. Mediator, podobnie jak notariusz, ma w swój zawód wpisany obowiązek bezstronności, bowiem w przeciwieństwie do adwokata, czy radcy prawnego, nigdy nie reprezentuje interesu klienta, ale zawsze czuwa nad zachowaniem równowagi obu stron w mediacji. Znajomość prawa przez mediatora jest nieodzowna – musi on nie tylko czuwać nad przebiegiem mediacji, ale też nad prawidłowością jej formalno-prawnej strony i wykonalnością podpisanej ugody.

 

Prawnik Mediator