Koszty mediacji | Prawnik Mediator

Koszty mediacji

 • Koszty mediacji (wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji) obciążają strony, co do zasady w równych częściach, chyba że strony ustalą inny podział rozliczeń.
 • Strona postępowania mediacyjnego może złożyć na zasadach ogólnych wniosek o zwolnienie od kosztów mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd.
 • W postępowaniu mediacyjnym ze skierowania sądu, w sporach niemajątkowych oraz w sporach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, wynagrodzenie mediatora wynosi 150 zł za pierwsze posiedzenie mediacyjne, a za każde kolejne – 120 zł Jeśli postępowanie dotyczy praw majątkowych, wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2000 zł za całość postępowania mediacyjnego).
 • Niezależnie od wyniku sprawy, sąd może nałożyć na stronę obowiązek zwrotu kosztów powstałych wskutek oczywiście nieuzasadnionej odmowy udziału w mediacji.
 • W przypadku mediacji pozasądowej, wysokość wynagrodzenia mediatora i zwrot jego wydatków poniesionych w związku z przeprowadzeniem mediacji strony uzgadniają je razem z mediatorem przed rozpoczęciem mediacji.

MEDIACJA ZE SKIEROWANIA SĄDU

Koszty mediacji ze skierowania sądowego określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 roku

WAŻNE! Sąd zwróci stronie 3/4 wniesionej przez nią opłaty sądowej jeżeli zawarta zostanie ugoda przed mediatorem (art. 79 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

MEDIACJA UMOWNA

Złożenie wniosku i spotkanie informacyjne są bezpłatne. Zasadą jest pokrywanie kosztów przez strony w równych częściach, ale dopuszczalne są inne ustalenia. Koszty uzależnione są od istoty sprawy i tak: w sprawach majątkowych koszty z reguły nie przekraczają 1% wartości przedmiotu sporu, a w sprawach niemajątkowych obowiązuje indywidualnie uzgadniana opłata ryczałtowa.

MEDIACJE RODZINNE – KATALOG SPRAW:

 • spory o alimenty (istnienie, wysokość, płatności),
 • spory o podział majątku wspólnego (współposiadanie, sposób podziału, spłaty),
 • spory o kontakty z dziećmi (m.in. uzgadnianie planu wychowawczego),
 • mediacje pojednawcze”.

Przykładowy katalog spraw gospodarczych:

 • spory przy realizacji umów handlowych,
 • spory powstałe przy dochodzeniu wierzytelności od kontrahentów,
 • spory powstałe przy prowadzeniu działalności i restrukturyzacji spółek,
 • spory związane z fuzjami, przejęciami lub sprzedażą przedsiębiorstwa,
 • spory w postępowaniach upadłościowych lub naprawczych,
 • wsparcie przy negocjacjach kontraktów biznesowych.

 Każda mediacja zakończona sukcesem, czyli podpisaniem ugody cywilno-prawnej, jeśli jest zgodna z prawem, nie narusza dobrych obyczajów, jest zrozumiała i nie zawiera sprzeczności, zostaje na wniosek strony niezwłocznie zatwierdzona przez sąd na posiedzeniu niejawnym i ma moc prawną ugody zawartej przed sądem.

W ten sposób mediacja w 4 tygodnie stwarza możliwość pozaprocesowego załatwiania spornej sprawy gospodarczej, cywilnej, rodzinnej itp.

Mediacje mogą się odbywać i najczęściej przebiegają na wspólnych spotkaniach (posiedzeniach mediacyjnych) zwaśnionych stron w obecności neutralnego mediatora.

Na życzenie stron lub z powodu braku możliwości osobistej obecności, mediacja może się odbywać bez wspólnych posiedzeń. Wtedy mediator prezentuje obu stronom stanowisko o pomaga im się porozumieć za pomocą środków komunikacji, jak telefon, Internet.

Jeśli wniosek lub pozew został już złożony w sądzie, napisz do sądu i zostaw w biurze podawczym sądu podanie o skierowanie sprawy do mediacji, wskazując swojego mediatora.

Jeżeli jesteś w sporze, który wydaje Ci się trudny do rozwiązania, a sprawa nie została jeszcze złożona w sądzie, skontaktuj się ze swoim mediatorem. Pomoże Ci rozwiązać problem krótszą, tańszą i szybszą metodą niż tradycyjna droga sądowa. Nawiąż z nim kontakt telefoniczny, internetowy lub osobisty. Gwarancją na poświęcenie Tobie odpowiedniej ilości czasu jest wcześniejsze ustalenie terminu.

Mediator zadba o wyjaśnienie wątpliwości, treść umowy oraz przekazanie informacji i zaproszenia do mediacji stronie przeciwnej. Zgodę na mediację drugiej strony można też odebrać przed zwróceniem się do mediatora. To znacznie przyspiesza moment przystąpienia do mediacji.

Stronom przysługuje prawo dobrowolnego wyboru mediatora, z założeniem że obie wyrażają zgodę na jego pomoc. Kiedy do mediacji kieruje strony sąd, może wyznaczyć mediatora.
Mediator nie może być świadkiem faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji – chyba, że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji. Ma to duże znaczenie dla sporów obejmujących tajemnice firmy itp.
Uczestnicy mediacji powinni być świadomi, że sąd kieruje ich sprawę do mediacji tylko raz podczas konkretnego postępowania sądowego, w okresie od założenia pozwu do zakończenia pierwszego posiedzenia wyznaczonego na rozprawę. Strony tylko raz mają szansę na dobrowolne, krótkie w czasie i tanie porozumienie.
Uczestnictwo w mediacji, która nie została zakończona ugodą nie odbiera możliwości rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.

 

JEŚLI MASZ WĄTPLIWOŚCI, ZAPYTAJ SWOJEGO MEDIATORA
I WEŹ SPRAWY W SWOJE RĘCE.

NASZ MEDIATOR CHĘTNIE ODPOWIE NA TWOJE PYTANIA

 

Prawnik Mediator